Bestuurlijke organisatie

De algemene vergadering

De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan in de polder en bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden. Bij wet is vastgesteld hoeveel hectare eigendom iemand (een vermogenstoestand) moet hebben om stemhebbend lid te zijn van de algemene vergadering. In de Oostkustpolder zijn dit de houders van zakelijke rechten op onroerende goederen met een minimum oppervlakte van 5 hectare. Eigenaars die deze oppervlakte individueel niet hebben, kunnen zich verenigen zodat ze samen minstens deze oppervlakte bereiken. Hiertoe dienen ze een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze voor 1 september per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de dijkgraaf ter zetel van de polder te bezorgen. Ze kunnen dan één afgevaardigde, met één stem, naar de algemene vergadering sturen.

Naast de leden met stemrecht bestaat de algemene vergadering uit afgevaardigden van openbare besturen, zoals de provinciegouverneur, de burgemeesters van de steden en gemeenten waarover de polder zich uitstrekt en ambtenaren van de Vlaamse Overheid. Zij hebben een raadgevende stem.

De algemene vergadering stippelt de grote lijnen van het beleid voor het komende jaar uit.
Dit houdt concreet in:

 • opmaak van het huishoudelijk reglement
 • opmaak van bijzondere politiereglementen onder de voorwaarden bepaald bij Artikel 22
 • beslissingen nemen over het aanleggen en verbeteren van de verdedigings-, droogleggings- of bevloeiingswerken en van de wegen; de bepalingen betreffende de overeenkomsten die met de Staat worden gesloten voor de uitvoering van werken door deze laatste binnen het poldergebied
 • opmaak van de begroting
 • nazicht van de rekeningen en het geven van ontlasting aan de rekenplichtigen
 • beslissen over het principe en de voorwaarden van de verhuringen en verpachtingen van poldergoederen en het eventueel kwijtschelden van verplichtingen aangegaan door huurders, pachters en aannemers van werken of leveranties
 • het vervreemden of andere daden van beschikking met betrekking tot de goederen van de polder
 • geldleningen door de polder aan te gaan
 • goedkeuren van het geschot of polderbelasting

Het bestuur

De leden van het bestuur worden verkozen door de algemene vergadering. Enkel ingelanden kunnen verkozen worden. Een bestuursmandaat duurt zes jaar en kan hernieuwd worden. Het bestuur van de Oostkustpolder bestond tot 31 augustus 2021 uit elf stemgerechtigde leden. In zitting van 2 februari 2021 heeft het polderbestuur, zoals voorzien in het huishoudelijk reglement van de Oostkustpolder, beslist om voor te stellen aan de algemene vergadering het aantal mandaten te reduceren tot negen. In zitting van 31 augustus 2021 heeft de algemene vergadering dit goedgekeurd.

Sedert de laatste bestuursverkiezingen, georganiseerd tijdens de algemene vergadering van 31 augustus 2021, is het bestuur als volgt samengesteld (toestand 17/09/2021):
De contactgegevens van de bestuursleden kunt u terug vinden bij contact.

Dijkgraaf:

Johan Martens

Adjunct-dijkgraaf:

Jan Dhondt

Gezworenen:

Benedicte Bonte

Marc d’Hoore

Danny Mouton

Luc Quintens

Peter Vanbelleghem

Geert Van Damme

Karolien Vermeulen

Naast de stemgerechtigde leden telt het bestuur nog zes raadgevende leden. Het zijn de burgemeesters of hun afgevaardigde schepenen van de zes gemeenten waarover de Oostkustpolder zich uitstrekt.

Het bestuur geeft uitvoering aan de beslissingen van de algemene vergadering, zorgt voor het dagelijks beheer en de werking van de polder en waakt over zijn onroerende goederen. Meer concreet zijn de taken van het bestuur:

 • het voorbereiden van de werkzaamheden van de algemene vergadering
 • het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering
 • het dagelijks bestuur en het toezicht op de belangen van de polder, en in het bijzonder met het onderhoud en het in stand houden van de verdedigings-, droogleggings- of bevloeiingswerken en van de wegen
 • het beheer van het polderdomein
 • het opmaken van de plannen en bestekken van de werken en leveringen
 • het nazien van de boeken en de kas gehouden door de ontvanger-griffier
 • het bijhouden van de lijst van de ingelanden die polderbelasting schuldig zijn en van het kohier dier belastingen
 • het vaststellen van de wedden en lonen van de dijk- en sluiswachters en van de overige leden van het personeel van de polder, behalve van de ontvanger-griffier

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Oostkustpolder bestaat uit de dijkgraaf, de adjunct-dijkgraaf, een gezworene en de ontvanger-griffier.

Het dagelijks bestuur komt samen ter voorbereiding van de agendapunten voor de bestuursvergadering.

De administratie

De dagelijkse werking van de polder gebeurt door de medewerkers onder leiding van de ontvanger – griffier.

De zetel van de polder, tevens het secretariaat, is sinds 13 oktober 2020 gevestigd in het kantoor gelegen Brugse Steenweg 227 te 8000 Koolkerke (Brugge).

Ontvanger-griffier: Caroline Vangampelaere

Sluismeester: Toni Vens

Medewerkers: Kris Bourgonjon, Charlotte Logier, Rika Vervaeke en Benedicte Vanneste

Ratten- en exotenbestrijder: Bruno Allemeersch