Polderbelasting


Inkomsten en uitgaven


Polders zijn autonome besturen die zelf belastingen innen. De aanslagvoet van de polderbelasting, ook wel poldergeschot genoemd, wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering. Deze wordt bepaald in functie van de uitgaven die de Polder in zijn gewone begrotingsdienst voorziet. Voor het jaar 2021 werd de minimum aanslag vastgesteld op 23,00 euro / ha.

Naast de polderbelastingen, zijn de terugbetalingen door de provincies voor uitgevoerde (onderhouds-) werken aan onbevaarbare waterlopen een grote inkomstenbron. Daarnaast zijn er ook de terugbetalingen en bijdragen van de steden en gemeenten.

De polder besteedt het overgrote deel van de inkomsten aan de waterhuishouding. Daarnaast gaat een groot deel stuk van het geld naar administratie en bestuurskosten.Wie moet polderbelasting betalen?


Iedere eigendomstoestand die een zakelijk recht geniet op een onroerend goed gelegen binnen de grenzen van een polder wordt belast.

Om de polderbelasting te kunnen innen, beschikt de polder over een legger van de onroerende eigendommen binnen zijn ambtsgebied. Deze legger bevat, per ingelande, alle kadastrale percelen die hem/haar toebehoren, samen met de opgave van de oppervlakte van elk perceel en de totale oppervlakte van elk vermogen. Het kadaster levert ieder jaar deze eigendomstoestand op 1 januari van het betreffende aanslagjaar aan de polder. Aan de hand van deze gegevens worden de aanslagbiljetten opgemaakt.

Het aanslagbiljet polderbelasting voor een bepaald aanslagjaar heeft dus altijd betrekking op de eigendomstoestand op 1 januari van het aanslagjaar.

Na de goedkeuring van het tarief van de polderbelasting door de algemene vergadering en de uitvoerbaarverklaring van het belastingskohier door de deputatie (art. 68 van de polderwet) kunnen de belastingen worden geïnd.  Het opmaken, afdrukken en verzenden van de aanslagbiljetten, evenals het (automatisch) boeken van de ontvangsten en het verder opvolgen van de onwillige belastingsplichtigen (inbegrepen het versturen van herinneringen en dwangbevelen) gebeurt eveneens in eigen beheer.

De eigendomstoestand van percelen is echter continu in beweging : percelen worden geheel of gedeeltelijk verkocht, geschonken of geërfd ; eigendommen worden gesplitst of samengevoegd ; eigenaars verhuizen ; onverdeelde eigendommen komen in één hand of, omgekeerd, door erfenis bvb. komt een onverdeeldheid tot stand ; bij een recht van opstal verschilt de eigenaar van de grond van deze van het er opstaande gebouw, enz.,… Dit is slechts een greep uit de talloze mogelijkheden die aanleiding geven tot een kadastrale “mutatie” en, bijgevolg, tot het bijwerken van de eigendomslegger van de Polder. Deze kadastrale mutaties worden jaarlijks ingebracht in het “polderkadaster”. Indien u vragen heeft over uw polderbelasting, neem dan gerust contact op. Vele vragen kunnen snel beantwoord worden.

Bezwaar aantekenen


Indien u vragen of opmerkingen heeft tegen de polderbelasting die u ontvangen heeft, kunt u contact opnemen met de administratie. Veel punten kunnen op die manier opgelost worden. Als u toch een officieel bezwaar wenst in te dienen, dan dient u zich hiervoor te richten tot de deputatie van de provincie West-Vlaanderen.