Wetgeving en Links

Mijn eigendom paalt aan een ingeschreven waterloop. Waar dien ik rekening mee te houden?

Een ingeschreven waterloop wordt beheerd door een openbaar bestuur en heeft bijgevolg een belangrijke watervoerende functie. Op de website Geopunt.be zijn alle ingeschreven waterlopen terug te vinden. Wanneer uw eigendom paalt aan een ingeschreven waterloop dient u rekening te houden met een aantal regels en bepalingen.

Als ‘buur’ van een ingeschreven waterloop dient u steeds te zorgen voor een vrije doorgang van minstens 5 meter breed langs de waterloop. In deze strook mogen geen vaste constructies opgetrokken worden. De wetgever wil zo verzekeren dat de waterloop ten alle tijde toegankelijk is, onder meer voor personen en materieel bij de uitvoering van werken aan de waterloop en voor inspecties. De zone moet dermate aangelegd worden dat het onderhoud van de waterloop van op die zone mogelijk is. Zo dienen er bij aanplantingen en het plaatsen van omheiningen een aantal regels te worden nageleefd:

  • Bij (her-)aanplantingen langs de betrokken waterloop dienen de aanplantingen in de vijf meter strook geplaatst te worden met een minimale tussenafstand van 12 meter. De aanplantingen mogen in geen geval de doorgang voor personen en het onderhoudsmateriaal nodig voor het onderhouden van de waterloop belemmeren.
  • Afsluitingen dienen geplaatst te worden op 0,75 meter tot 1 meter van de taludinsteek en mogen niet hoger komen dan 1,50 meter. Weides langs waterlopen dienen omheind te worden om te verhinderen dat dieren de oevers en taluds kapot trappelen. Bij afrasteringen in de dwarsrichting van de beek dient een voldoende brede (min. 4 meter) opening of poort te worden voorzien om de vrije doorgang binnen de vijf meter strook te vrijwaren.
  • Grondbewerkingen mogen pas vanaf een afstand van 1 meter vanaf de bovenste rand van de talud van de waterloop.
  • Pesticiden mogen niet gebruikt worden op de oever en binnen de eerste meter van de taludinsteek van de waterloop (voor sommige pesticiden gelden nog strengere regels).

Neem gerust contact op indien u vragen heeft hieromtrent.

Links naar diverse wetgeving

GDPR

Wij, de 0ostkustpolder, gebruiken uw persoonsgegevens om polderbelastingen te heffen, om de legger der erven op te maken, om werken uit te voeren binnen de polder en in het kader van alle andere wettelijke bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders.

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (het kadaster) en in voorkomend geval van het Rijksregister. Wij verwerken van u (en alle personen die een belang hebben bij het betreffende perceel) de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens, geboortedatum, rijksregisternummer en houderschap van een zakelijk recht.

Bij het uitvoeren van onze wettelijke bevoegdheid kunnen bepaalde van deze persoonsgegevens in bepaalde gevallen doorgegeven worden aan: een drukker, aannemers en studiebureaus (in het kader van onderhoud of werken aan de waterlopen), een externe partner voor het heffen van belastingen en overheidsinstanties (bv. de Provincie).

We geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk is voor de uitoefening van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft recht op inzage, rectificatie en wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens en om tegen de verwerking bezwaar te maken. Deze rechten zijn niet absoluut, aangezien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is in het licht van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie via contact@toezichtcommissie.be (meer info: https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure)/ . Als u vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de Oostkustpolder via waterbeheer@oostkustpolder.be of met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@vvpw.be