Privacybeleid Oostkustpolder

Oostkustpolder, gevestigd te Brugse Steenweg 227, 8000 Brugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Brugse Steenweg 227
8000 Brugge
https://www.oostkustpolder.be
tel:+32 50 33 32 71

Katrien Coene is de Functionaris Gegevensbescherming van de Oostkustpolder. Zij is te bereiken via dpo@vvpw.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Oostkustpolder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor -en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Voor informatie rond verwerking van persoonsgegevens, verwijzen we graag naar onze pagina rond Wetgeving en Links

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hiervoor verwijzen we naar de pagina rond Wetgeving en Links.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Oostkustpolder verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van de Oostkustpolder gebruikt enkel noodzakelijke of functionele cookies of vergelijkbare technieken. Wij vermijden het gebruik van Tracking Cookies. Onze website maakt wel gebruik van Google Analytics. Er werden echter stappen genomen om GDPR-compliant te zijn. Zo werd een verwerkingsovereenkomst getekend met Google, worden de IP adressen gemaskeerd en wordt er geen data doorgestuurd naar aanvullende Google-diensten. Eventuele cookies van derden kunnen uitgeschakeld worden.
Lees ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Oostkustpolder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar waterbeheer@oostkustpolder.be of met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@vvpw.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer (RRN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Oostkustpolder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of via de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (contact@toezichtcommissie.be)

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Oostkustpolder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via waterbeheer@oostkustpolder.be