Berichten

Climapolder Congres:

Internationale conferentie 11-13 maart 2024 in Brugge

De Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Polders en ILVO organiseren van 11 tot 13 maart 2024 het Climapolder Congres. Doel is het verbinden van Europese waterbeheerders en beleidsmakers die werkzaam zijn in verschillende laaggelegen gebieden die ooit op de zee zijn teruggewonnen. Gelegen op het grensvlak van land en zee zijn op de zee teruggewonnen regio’s (“polder”) bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering vanwege hun unieke kenmerken van hoogte, bodem en landgebruik. Klimaatverandering manifesteert zich op meerdere manieren, waaronder de stijging van de zeespiegel en een hogere frequentie van stormvloeden, droogtes en piekneerslag. De daaruit voortvloeiende gevolgen van deze klimaatveranderingen voor het lokale waterbeheer worden steeds duidelijker en zijn nauw met elkaar verweven, waardoor de lokale ecosystemen, de openbare veiligheid en de economische en agrarische activiteiten onder druk komen te staan. Daarom worden poldergebieden geconfronteerd met uitdagingen als beperkte (gravitaire) afvoer, zeer wisselende debieten, verzilting, beperkte zoetwateraanvoer, evenwicht tussen water voor natuur en gebruik voor landbouwactiviteiten, etc.

  • Onderwerp:klimaatbestendig waterbeheer in Europese regio’s gewonnen uit de zee
  • Waarom:op de zee teruggewonnen regio’s zijn bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering vanwege hun unieke kenmerken, en hebben dus behoefte aan innovatieve oplossingen die zijn aangepast aan en voortbouwen op dezelfde kenmerken
  • Wat:lezingen, workshops, interregionaal leren en veldbezoeken – samen oplossingen vinden!

Wie: kustwaterschappen en aangesloten lokale overheden, onderzoeks- & kennisorganisaties

https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/climapolder-2024/program