Lees hier alle nieuwsberichten van de Oostkustpolder

                                                     

Op 21 maart 2024 vond de algemene vergadering plaats van de Oostkustpolder. Naast de jaarlijkse agendapunten was er ditmaal een (her)verkiezing van de bestuursleden. De uittredende bestuursleden zijn herverkozen met uitzondering van de heer Johan Van Landschoot die zich niet meer kandidaat stelde. In zijn plaats heeft Karolien Vermeulen, ook afkomstig van Oedelem, een kandidatuur ingediend. Zij werd met volstrekte meerderheid verkozen. Ondertussen heeft ze al haar eed afgelegd in handen van de Gouverneur. De heer Jan Dhondt werd opnieuw verkozen als adjunct-dijkgraaf.

Climapolder Congres:

Internationale conferentie 11-13 maart 2024 in Brugge

De Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Polders en ILVO organiseren van 11 tot 13 maart 2024 het Climapolder Congres. Doel is het verbinden van Europese waterbeheerders en beleidsmakers die werkzaam zijn in verschillende laaggelegen gebieden die ooit op de zee zijn teruggewonnen. Gelegen op het grensvlak van land en zee zijn op de zee teruggewonnen regio’s (“polder”) bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering vanwege hun unieke kenmerken van hoogte, bodem en landgebruik. Klimaatverandering manifesteert zich op meerdere manieren, waaronder de stijging van de zeespiegel en een hogere frequentie van stormvloeden, droogtes en piekneerslag. De daaruit voortvloeiende gevolgen van deze klimaatveranderingen voor het lokale waterbeheer worden steeds duidelijker en zijn nauw met elkaar verweven, waardoor de lokale ecosystemen, de openbare veiligheid en de economische en agrarische activiteiten onder druk komen te staan. Daarom worden poldergebieden geconfronteerd met uitdagingen als beperkte (gravitaire) afvoer, zeer wisselende debieten, verzilting, beperkte zoetwateraanvoer, evenwicht tussen water voor natuur en gebruik voor landbouwactiviteiten, etc.

  • Onderwerp:klimaatbestendig waterbeheer in Europese regio’s gewonnen uit de zee
  • Waarom:op de zee teruggewonnen regio’s zijn bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering vanwege hun unieke kenmerken, en hebben dus behoefte aan innovatieve oplossingen die zijn aangepast aan en voortbouwen op dezelfde kenmerken
  • Wat:lezingen, workshops, interregionaal leren en veldbezoeken – samen oplossingen vinden!

Wie: kustwaterschappen en aangesloten lokale overheden, onderzoeks- & kennisorganisaties

https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/climapolder-2024/program

Op 21 maart 2024 gaat de algemene vergadering van de stemgerechtigde ingelanden door. Een agendapunt betreft de verkiezing of herverkiezing van leden voor de aanvulling van het bestuur. De richtlijnen daarvoor vindt u terug op de website van de polder onder de rubriek “wetgeving en links”, het huishoudelijk reglement. Voor eventuele vragen kunt u steeds terecht bij de ontvanger-griffier: kantoor 050/33 32 71 of gsm: 0478 46 10 90.

Hieronder vindt u ook een link naar het jaarrapport 2023-2024 over de werking van de polder.

https://www.dropbox.com/scl/fi/9c3xnuylv1kqfgyz9z92d/Jaarrapport-2023_2024.pdf?rlkey=rais568jupm6iypjnn04uwqen&dl=0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwsjaarreceptie van de Oostkustpolder ging door op 11 januari in het kasteel van Moerkerke. Het is een bijeenkomst om de bestuursleden en de partners te informeren over de dagelijkse werking van de polder. In de toespraak van de dijkgraaf had hij het in het bijzonder over de wateroverlast op het einde van het jaar, de visie van de polder over de toekomst en de uitdagingen op korte en lange termijn. Dit jaar werden twee personeelsleden aangeworven nl Benedicte Vanneste, administratief medewerkster en Bruno Allemeersch, exotenbestrijder om het team te vervoegen.

Vanaf begin oktober is het beginnen regenen tot eind december met wateroverlast tot gevolg. Binnen de Oostkustpolder heeft het zich beperkt tot wei- en akkerlanden die onder water stonden. Er zijn geen huizen bedreigd of gevallen van schade gemeld.

Lot Noord: er waren geen noemenswaardige problemen. Het inzetten van mobiele pompen op de Noordwatergang en de Zuidwatergang hebben ervoor gezorgd dat de wateroverlast beperkt bleef. Toni, de sluismeester, waakte bijna dag en nacht om de waterpeilen op te volgen en of er problemen waren. Meestal ging het om verstoppingen van duikers of afval dat zich aan de roosters opstapelt en de waterafvoer belemmeren. Lot Noord is deels afhankelijk van het waterpeil van het Leopoldkanaal . Er zijn dus beperkte perioden om te lozen in zee. Water wordt ook nog opgepompt in het Schipdonkkanaal via het pompgemaal Ronselare. Er is ook nog een afwatering via het pompgemaal in het Zwin bij uitzonderlijke weersomstandigheden.Dankzij het continu opvolgen en kort op de bal te spelen is het al bij al nog meegevallen.

Lot Zuid: voor lot Zuid is de waterafvoer afhankelijk van het Zuidervaartje-Leopoldkanaal voor om en bij de 2.700 ha. De rest, zo’n 2.200 ha is rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van het peil van het kanaal Gent-Oostende. In de eerste plaats konden wij continu overpompen van de hoofdsloot in het kanaal door het dichtdoen van de keersluis in Beernem. Vanaf een peil van 6,10 m TAW is overpompen onmogelijk mee door de druk op de afvoersloot waardoor een dijkbreuk kan ontstaan. Het peil is echter nooit boven 6,05 gegaan. De afvoersloot stond op dat moment om en bij de 4,60 m. Het duurde tot 2 weken vooraleer het peil terug genormaliseerd werd. Qua peilen was er voortdurend contact met de dijkgraaf om de situatie onder controle te houden. Indien het enigszins mogelijk was, werd het water in de aanvoersloot afgeleid naar de Marelbeek die op zijn beurt kon lozen in het St. Trudoledeken. Er was continu een afweging wanneer de terugslagklep open of dicht te doen. Het St. Trudoledeken op zijn beurt kende zijn hoogste waterstanden tot 4,70 m waar het normale peil 1 m lager ligt. Wat de Poulagiebeek betreft, is het water even over de Zandgrachtstraat gelopen. Sedert de overwelving vervangen is door een open traject is er meer stockage en een betere doorvoer naar de Hellepoelbeek waardoor het overstromingsrisico in de Zandgrachtstraat tot een minimum is beperkt. Er is waakzaamheid om de roosters voldoende te reinigen.

Kortom de perikelen rond de wateroverlast hebben ertoe bijgedragen een beter inzicht te krijgen hoe de problemen efficiënt dienen aangepakt te worden. Het plaatsen van stuwen op bepaalde locaties is meer dan ooit een must om zowel de droogte- als de waterproblematiek aan te pakken.

Hierbij melden wij dat de onderhoudswerken, zijnde de maaiwerken volop aan de gang zijn. Binnenkort starten ook de ruimingswerken. Er werd al een bericht gestuurd met de details.

Wij willen nogmaals de nadruk leggen op de noodzaak van die werken. Zij zorgen ervoor dat de waterafvoer verzekerd is en ook voor de bevloeiing in periodes van droogte. Daarom dient aan beide zijden van de waterloop een strook van 5 m vrij te zijn van constructies, overhangende takken en hindernissen die het onderhoud belemmeren.

Wij hopen op uw medewerking.

https://www.dropbox.com/s/3aob0db3avnqr6d/Besluit_tijdelijk_verbod_onttrekking_water_onbevaarbare_waterlopen_06-07-2023.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/2di1rihqya57f2m/PB%20Droogtemaatregelen%20West-Vlaanderen_kaart_20230706.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/tpb6rqr4zzgk6b7/20230706_besluit_Gouverneur_OVL_tijdelijk_onttrekkingsverbod.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/rvl2ct4vwjhn4hb/20230706_infobericht_besluit_gouverneurOVL_tijdelijk_ontrekkingsverbod.docx?dl=0

Hierbij de link naar de besluiten met betrekking tot het tijdelijk ontrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen:

https://www.dropbox.com/s/txfbt73p15h5t25/20230612_persbericht_inclusief_kaart%20WVL.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ttjrdh5by1xna04/Besluit_gouverneur_tijdelijk_onttrekkingsverbod%20WVL.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/neky13e7jt7gbib/20230614_besluit_gouverneur_OVL_tijdelijk_onttrekkingsverbod_onbevaarbarewaterlopen.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/xdf5af8xvpjl0mn/20230615_infobericht_besluit_gouverneurOVL_tijdelijk_ontrekkingsverbod.pdf?dl=0