Op 21 maart 2024 vond de algemene vergadering plaats van de Oostkustpolder. Naast de jaarlijkse agendapunten was er ditmaal een (her)verkiezing van de bestuursleden. De uittredende bestuursleden zijn herverkozen met uitzondering van de heer Johan Van Landschoot die zich niet meer kandidaat stelde. In zijn plaats heeft Karolien Vermeulen, ook afkomstig van Oedelem, een kandidatuur ingediend. Zij werd met volstrekte meerderheid verkozen. Ondertussen heeft ze al haar eed afgelegd in handen van de Gouverneur. De heer Jan Dhondt werd opnieuw verkozen als adjunct-dijkgraaf.

Climapolder Congres:

Internationale conferentie 11-13 maart 2024 in Brugge

De Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Polders en ILVO organiseren van 11 tot 13 maart 2024 het Climapolder Congres. Doel is het verbinden van Europese waterbeheerders en beleidsmakers die werkzaam zijn in verschillende laaggelegen gebieden die ooit op de zee zijn teruggewonnen. Gelegen op het grensvlak van land en zee zijn op de zee teruggewonnen regio’s (“polder”) bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering vanwege hun unieke kenmerken van hoogte, bodem en landgebruik. Klimaatverandering manifesteert zich op meerdere manieren, waaronder de stijging van de zeespiegel en een hogere frequentie van stormvloeden, droogtes en piekneerslag. De daaruit voortvloeiende gevolgen van deze klimaatveranderingen voor het lokale waterbeheer worden steeds duidelijker en zijn nauw met elkaar verweven, waardoor de lokale ecosystemen, de openbare veiligheid en de economische en agrarische activiteiten onder druk komen te staan. Daarom worden poldergebieden geconfronteerd met uitdagingen als beperkte (gravitaire) afvoer, zeer wisselende debieten, verzilting, beperkte zoetwateraanvoer, evenwicht tussen water voor natuur en gebruik voor landbouwactiviteiten, etc.

  • Onderwerp:klimaatbestendig waterbeheer in Europese regio’s gewonnen uit de zee
  • Waarom:op de zee teruggewonnen regio’s zijn bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering vanwege hun unieke kenmerken, en hebben dus behoefte aan innovatieve oplossingen die zijn aangepast aan en voortbouwen op dezelfde kenmerken
  • Wat:lezingen, workshops, interregionaal leren en veldbezoeken – samen oplossingen vinden!

Wie: kustwaterschappen en aangesloten lokale overheden, onderzoeks- & kennisorganisaties

https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/climapolder-2024/program

Op 21 maart 2024 gaat de algemene vergadering van de stemgerechtigde ingelanden door. Een agendapunt betreft de verkiezing of herverkiezing van leden voor de aanvulling van het bestuur. De richtlijnen daarvoor vindt u terug op de website van de polder onder de rubriek “wetgeving en links”, het huishoudelijk reglement. Voor eventuele vragen kunt u steeds terecht bij de ontvanger-griffier: kantoor 050/33 32 71 of gsm: 0478 46 10 90.

Hieronder vindt u ook een link naar het jaarrapport 2023-2024 over de werking van de polder.

https://www.dropbox.com/scl/fi/9c3xnuylv1kqfgyz9z92d/Jaarrapport-2023_2024.pdf?rlkey=rais568jupm6iypjnn04uwqen&dl=0