Bestuursverkiezingen 2021

Tijdens de algemene vergadering van 2021 zullen bestuursverkiezingen gehouden worden.
Het mandaat van de dijkgraaf, Antoine Wijffels, en van de gezworenen, Marc d’Hoore, Jean Vandepitte, Louis Burggraeve en Johan Martens, komt vrij. Daarnaast is de gezworene Luc Breemersch omwille van gezondheidsredenen sinds december 2020 uit het bestuur getreden. Ook zijn mandaat dient opnieuw ingevuld te worden. Het bestuurslid, dat ter voortzetting van het voortijdig opengevallen mandaat wordt verkozen, voleindigt dit mandaat.

In zitting van 2 februari 2021 heeft het polderbestuur, zoals voorzien in het huishoudelijk reglement van de Oostkustpolder, beslist om het aantal bestuursleden te reduceren tot negen. Dit betekent dat er vier mandaten ingevuld moeten worden. Na samenstelling van het bestuur, dient de dijkgraaf te worden verkozen.

Hoe stel ik mij kandidaat als bestuurslid?

Iedere ingelande al dan niet stemgerechtigd die aan de wettelijke voorwaarden voldoet (beschikken over de Belgische nationaliteit, meerderjarig zijn, wonen in een gemeente waarover het polderbied zich uitstrekt of in een aangrenzende gemeente) kan zich kandidaat stellen. De kandidatuur dient schriftelijk aan de dijkgraaf te worden gericht, per aangetekende zending ter zetel van de Oostkustpolder en dit minstens één week voor de algemene vergadering waarop de verkiezingen georganiseerd worden.

Volmachten

Stemgerechtigden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde naar keuze, die al dan niet een ingelande is.
Een gevolmachtigde kan slechts drager zijn van één volmacht.
Om geldig te zijn moet een volmacht voldoen aan volgende voorwaarden:

  • toekomen drie kalenderdagen voor de algemene vergadering op de zetel van de polder (per post of afgegeven) ;
  • een gewettigd handtekening dragen van de volmachtgever ;
  • het adres van zowel de volmachtgever als de volmachtdrager vermelden ;
  • de door de volmachtgever eigen handig geschreven vermelding “goed voor volmacht” dragen