maaiwerken                                                                  ruimingswerken

  • de najaarsmaaiwerken worden uitgevoerd in de periode 15 augustus tot en met 14 december. Met najaarsmaaien wordt bedoeld de vegetatie verwijderen van de bodem en de taluds.
  • de ruimingswerken moeten uitgevoerd worden in de periodes van januari tot en met februari en augustus tot en met december buiten het broedseizoen. Met ruimingswerken wordt bedoeld delfaarde of het slib verwijderen tot op het vast profiel.
  • De beschermingswerken moeten uitgevoerd worden in specifieke uitvoeringsperiodes die, afhankelijk van de lokale terreintoestanden, tussen het bestuur en de aannemer worden afgesproken. Zoals het woord het zegt, zorgen beschermingswerken voor de stabiliteit van de waterloop.

De aannemer ziet erop toe dat hij, wat betreft de zomer- en najaarsmaaiwerken en ruimingswerken, zijn opdracht over de toegestane periodes gelijkmatig spreidt zodat zijn werkzaamheden volledig in overeenstemming zijn met de gangbare landbouwpraktijken en -werkzaamheden. De communicatie van de aannemer met de aangelande landgebruikers (en vice-versa) moet erop gericht zijn de landbouwwerkzaamheden niet nodeloos te verstoren, zodat alle voorziene onderhoudswerken zonder schade aan bezaaiingen en gewassen kunnen uitgevoerd worden.

Zoals wettelijk bepaald, heeft de aannemer een strook van 5 m nabij de waterloop om de specie te deponeren en het machinaal onderhoud uit te voeren. In de provincie West-Vlaanderen wordt sowieso op de akkers de specie verhakseld; op het weiland dient de eigenaar er zelf om te vragen.

Hierbij delen wij tevens mee dat met ingang van dit jaar niet meer wordt gehakseld in de Provincie Oost-Vlaanderen, zoals beslist door de deputatie.

Het opvolgen van de vooruitgang der werken kunt u volgen op volgende website: www.watertalk.be.

OPMERKING: bij de jaarlijkse werken constateren wij dat veel bomen langs waterlopen niet zijn geknot of afgewaaide takken niet uit de beek worden gehaald wat de uitvoering van de onderhoudswerken aan de waterlopen bemoeilijkt en/of verhindert. Mogen we aandringen om het nodige te doen zodat de waterlopen goed toegankelijk zijn. Elke ingelande heeft er baat bij dat een goede waterafvoer en bevloeiing kan geschieden.