Gezien de lange droge periode werd door de VMM en het stadslabo van Brugge melding gemaakt van blauwalgen in het traject van het kanaal tussen Fort Lapin thv de Dampoort en de Katelijnebrug. Dit heeft tot gevolg dat de bevloeiing is stop gezet thv de Dampoort die de Zijdelingse vaart voedt om in het achterland het vee van drinken te voorzien en ook om de verzilting tegen te gaan.

Momenteel wordt het tweede traject van de Damse vaart tussen de sifon en Sluis gevoed via een noodpomp. Deze watervoorziening is echter zeer beperkt waardoor het peil in dit traject is gedaald met ongeveer 50 cm. Het gevolg hiervan is dat dit een weerslag heeft op de bevloeiingspunten en er dus slechts beperkt kan bevloeid worden in de polder.

Door het lage peil in het kanaal Gent-Oostende is de bevloeiing soms ook beperkt thv de Hoofdsloot (afvoerkanaal) waardoor ook de Marelbeek weinig water ontvangt en dit problemen kan geven voor de voorziening van drinkwater voor het vee.

Deze ingrepen beperken de bevoorrading van water in de polder, zowel voor het vee als om verzilting te voorkomen.

Hierbij vraagt de Oostkustpolder begrip voor deze uitzonderlijke omstandigheden. Wij houden u verder op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u ook de websites van de Vlaamse Waterweg en de Vlaamse Milieumaatschappij raadplegen.